Scéim Teanga 2018-2021

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a d'ullmhaigh an Scéim Teanga seo faoi alt 11
d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ( "an tAcht").


Foráiltear le hAlt 11 den Acht go n-ullmhóidh comhlachtaí poiblí Scéim reachtúil ina dtabharfar
mionsonraí faoi na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil